۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند

ایمنی

 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
لزوم رعایت مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در کارگاه ها لزوم رعایت مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در کارگاه ها
۱۲ فروردین ۱۳۹۲

به منظور پیشگیری ازحوادث وآسیبها ویا بیماریهای ناگهانی وغیر مترقبه برای کارگران یا افراد در معرض خطر در محیط کار،رعایت ایمنی در محیط کار الزا میست .